Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom BETEZDA, s piatimi prístrešiami. Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých (ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila) I bol tam človek tridsaťosem rokov chorý. Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý, spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? Odpovedal Mu chorý: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri; a dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota.
Evanjelium podľa Jána 5,1-9

Služba Slova a služba lásky sú neoddeliteľné súčasti života cirkevného zboru. Bieda, duchovná aj materiálna, je večnou a dotieravou spolupútničkou našimi životmi. Bolo to tak v minulosti a keďže ľudia sa vo svojej podstate nemenia, je to tak aj v súčasnosti. Povinnosťou kresťanov je pomáhať si navzájom, aby sa bieda neusídlila v našich dušiach a domovoch na dlho.

Ak by sme sa zriekli, či prehliadali službu lásky, ktorá vyžaduje obetovať niečo zo seba, zo svojho pohodlia, zo svojho materiálneho bohatstva, ak by sme neboli ochotní sami od seba pomôcť druhým v núdzi, ak by sme sa starali len o to, aby nám bolo dobre, zostali by sme len kresťanmi teoretikmi. Neboli by sme ani živým cirkevným zborom. Pochopili to generácie kresťanov pred nami, musí to byť jasné aj nám, kresťanom 21. storočia.

Súčasná diakonická služba v cirkevnom zbore

Profesionálna práca diakonickej organizácie cirkevného zboru – BETEZDA n.o.

BETEZDA  n.o. je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby a to predovšetkým opatrovateľskú službu – formou terénnou podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Kríž, okno a koruna – minulý, prítomný a budúci čas vyjadruje symbol diakonie www.diakonia.sk

Terénna opatrovateľská služba 
V roku 2013  sme zabezpečovali opatrovanie podľa potreby 15 klientom. Opatrovanie zabezpečovali: 5 opatrovateliek na plný úväzok a ďalších 8 zdravotných sestier na dôchodku na dohodu podľa potreby.

Opatrovateľská služba zahŕňa úkony podľa  zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:

  1. Sebaobslužné úkony: hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov), hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte), porciovanie stravy, obsluha prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití, sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná toaleta po očiste, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy, ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením /nasadenie a výmena plienky/, výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie, sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstavaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi / uchopenie lyžičky a zapínaní gombíkov/, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby, nákup liekov, podávanie liekov a aplikácii masti, kontrola glykémie glukomerom,odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty, aplikácia liečiva subkutánne.
  2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť: nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň/pranie, žehlenie/, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti / administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb/.
  3. Základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitosti, sprievod pri zaujímavých činnostiach,predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavení úradných záležitosti, pri vybavení úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslychavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri zaujímavých činnosti.
  4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“): potreba dohľadu v určenom čase, potreba nepretržitého dohľadu.

BETEZDA n. o. 
Účelové diakonické zariadenie CZ ECAV na Slovensku, Spišská Nová Ves
Letná 35, 05201 Spišská Nová Ves
Tel., fax: 053 4465125 – vedúca opatrovateľskej služby
e-mail: betezda(zavinac)ecavsnv.sk
Tel: 0908 07 31 68 – riaditeľ  BETEZDA n. o.
IČO: 31257356
číslo účtu: 0522280062/0900

Prosba:

Betezda n.o. je zaradená do zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmov za zdaňované obdobie 2013. Budeme vďační, ak prispejete a my sa vynasnažíme rozšíriť jej služby na ďalších, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Potrebné formuláre záujemcom pošleme obratom.