História evanjelického kostola v Smižanoch

(filiálka zboru Spišská Nová Ves)

 Písal sa rok 1926 jeho koniec, posledná dekáda decembra. Vtedy po pohrebe sestry vdovy Márie Beckovej rod. Miklerovej sa zišli v dome smútku veriaci, naši bratia a sestry zo Smižian. Pri tejto príležitosti sa rozhodli, že sa budú každú nedeľu schádzať, aby takýmto spôsobom pobudli u Pánových nôh a oslavovali Jeho meno. No nezabudli ani na finančné milodary. A tak mesačne skladali po korunke na jednu dušu. Schádzali sa v dome neb. Jána Štraucha, otca sestry Heleny Lehotskej rod. Štrauchovej. Tento dom poslúžil ako dom modlitby. Najprv sa rozhodli postaviť zvonicu, ale po ďalšom uvažovaní skrsla myšlienka postaviť si kostol. Boli ťažké roky hospodárskej krízy. Začali na tento cieľ zbierať peniaze a do roku 1930 sa nazbieralo 10 tis. Kčs. Toho istého roku dostali aj miesto na postavenie chrámu od obce Smižany, za ktoré zaplatili 100,- Kčs. Bol to skôr dar ako kúpa. Všetky tieto akcie spočiatku boli konané len v užšom kruhu. Aby sa jednotnosť v malej filiálke ešte upevnila, zvolili si predsedníctvo a vstúpili na pôdu samostatného cirkevného hospodárenia. Za kurátora si zvolili Martina Kleina, za zapisovateľa Martina Mikuľku, za pokladníka Štefana Becka. 

Posviacka základného kameňa evanjelického a.v. kostola v Smižanoch
Posviacka základného kameňa evanjelického a.v. kostola v Smižanoch 1932

 

Posviacka základného kameňa na výstavbu evanjelického a.v. kostola v Smižanoch 1932
Posviacka základného kameňa na výstavbu evanjelického a.v. kostola v Smižanoch 1932

To bolo 26. júla 1932. V práci pri zhotovení plánov im pomohol Ing. Alexander Spengel z Levoče. So stavbou základov sa začalo 2. augusta 1932 a 2. októbra toho istého roku sa pristúpilo k posviacke základného kameňa. ktorú vykonal br. biskup Vladimír Pavel Čobrda. Načas bola stavba prerušená pre nedostatok finančných prostriedkov. Tieto sa zbierali ochotnými cirkevníkmi (Kobza, M. Štrauch, M. Bendik) po celom Slovensku. Celkový náklad na stavbu bol 86309,- Kčs. Stavbu vykonal staviteľ Karol Klein zo Spišskej Novej Vsi. (Jeho dom bol zakúpený v rok 1963 na budovu fary na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi)

 

Posviacka evanjelického a.v. kostola v Smižanoch 1934
Posviacka evanjelického a.v. kostola v Smižanoch 1934

 

smizany10

Chrám bol posvätený 20. októbra 1934 br. biskupom Dr. Čobrdom za účinkovania br. farára J. Karpátyho. Cirkevníci v roku 1940 zakúpili kalich a v roku 1941 zakúpili harmónium od firmy Júliusa Gunu v Prešove za 6850,- Kčs za účinkovania neb. brata Dr. J. Michalku, gen. biskupa. V roku 1956 za účinkovania br. farára Dr. Júliusa Madarása bol kostol zdnu vymaľovaný a zadovážené dva zvony z filiálky Levočského cirkevného zboru – Dvorce (posviacku vykonal br. biskup VD Július Krčméry). Od roku 1962. pôsobí v cirkevnom zbore brat farár a senior T. J. Žiak. Počas jeho účinkovania sa zakúpil nový krištáľový luster v roku 1969, v roku 1973 bol kostol zvonka omietnutý, natretý plech na veži. Pri príležitosti 40. výročia posvätenia v roku 1974 bol chrám zdnu vymaľovaný. Posviacku vykonal br. biskup VD Dr. J. Filo.

Pri 50. výročí posvätenia chrámu v roku 1984 boli zakúpené plyšové koberce do chrámu Božieho. Slávnosti popri domácich viery sa zúčastnilo i mnoho cirkevníkov, hostí z iných cirkevných zborov, za účasti neb. Dr. J. Michalku, Dr. J. Madarása, neb. Daniela Ľahkého, ktorí tu predtým účinkovali.

V roku 1991 bola pokrytá veža novým medeným plechom a vyspravené a natreté fasády chrámu. Zo štátnych finančných prostriedkov na túto akciu nám GBÚ poskytol 80 000,- Kčs, za čo im patrí srdečná vďaka. Celková oprava chrámu stála 120000,- Kčs. Dňa 27. októbra minulého roku bol vynovený chrám Boží posvätený slovom Božím a modlitbou br. biskupom VD Dr. Júliusom Filom, kázal br. Jozef Juházy, farár v Giraltovciach, rodák zo Smižian. Na slávnosti sa zúčastnili bratia ThB. Ján Antal biskup ZD, Ján Bartko zo Spišských Vlách a Ján Havíra z Levoče, ako aj nestor evanjelických kňazov na Spiši brat Alexander Kowarik.

V tomto milom chráme Božom okrem spomenutých bratov farárov účinkovali ako kapláni neb. Juraj Kiráľ, Ján Filo, Július Gabul, neb.. Otto Vízner, neb. Ján Hodec, Daniel Mišíak, neb. Ján Štrauch, Jozef Dianiska a Milan Nosáľ.

Vyše 30 rokov v tomto chráme Božom hral na harmóniu ako kantor neb. brat Ján Juházy. Dňa 26. apríla t. r. sme uviedli nové presbyterstvo na čele s bratom Dušanom Lehotským.

Buď vďaka Pánu Bohu za všetko, za všetky dary Ducha, za milosť a lásku, ktoré preukázali tejto našej milej filiálke a za zvesť slova, ktoré v tomto chráme zaznieva už 58 rokov.

Tibor Ján Žiak,  Cirkevné listy č. 6, jún 1992

 

Pod vedením spomínaného brata kurátora sme v r. 1997 svojpomocne pokryli strechu kostola kanadským šindľom. Finančne nám vypomohlo Spoločenstvo vlastníkov lesa (urbár) Smižany. Odborný stavebný dozor mal Ing. Arch. Jozef Štrauch.

Ešte za pôsobenia brata farára T. J. Žiaka a kurátora brata Dušana Lehotského bol od Obecného úradu v Smižanoch odkúpený starší dom pri kostole za symbolickú cenu. Nový brat kurátor Rudolf Podkrivacký sa podieľal na obnove a rekonštrukcii zborového domu. Obnovený dom bude slúžiť Smižančanom – evanjelikom ako zborový dom. Okrem vlastných prostriedkov pri financovaní opravy nám veľmi pomohol náš rodák Dr. Ing. Dezider Slavoj Štrauch z USA, ktorý daroval fílii pol milióna korún.

Po odchode pána farára T.J. Žiaka na dôchodok, od októbra 2003 duchovne vedie našu fíliu Smižany Mgr. Jaroslav Matys. Nové omladené presbyterstvo si zvolilo za kurátora Milana Štarucha. Okrem matriálnej stránky – modernizácie zborového domu a kostola dochádza k duchovnej obnove fílie.

Fília Smižany má vyše 200 duší, ktoré patria k Ev. cirkevnému zboru a. v. v Spišskej Novej Vsi. Obec má vyše 8000 obyvateľov a od svojho začiatku bola založená na rodinnom spoločenstve evanjelických rodín Beckovcov, Broškovcov, Fábryovcov, Jochmanovcov, Kleinovcov, Lehotských, Štrauchovcov a i., ktorí častokrát zodpovedali za duchovnú výchovu svojich potomkov. Po smrti kantora Jána Juházyho r. 1991 nás hudobne vedie sestra kantorka Božena Kleinová až dodnes.

Sedemdesiat rokov života fílie nie je veľa, vždy si bola finančne sebestačná a tu je veľa poďakovaní všetkým za prácu na Pánovej vinici. Buď vďaka Pánu Bohu za všetko, čo sme dostali za uplynulých 70 rokov.

PaedDr. Ján Juházy, bulletin pri príležitosti 70. Výročia fílie, 17.10. 2004

 

V období rokov 2003 až 2012 kostol prechádzal ďalšími opravami. Keďže sa začali konať služby Božie každú nedeľu, vznikla postupne potreba kostol vykurovať. Okná boli železné a mali len jedno sklo, prepúšťali značné množstvo tepla. Preto sa evanjelici v Smižanoch rozhodli, že vymenia tieto okná za drevené s vákuovým dvojsklom. Táto výmena začala celú periódu prác, ktoré sa až do roku 2012 na kostole realizovali.

Po výmene okien nasledovala oprava fasády kostola. V roku 2002 ľadovec veľmi poškodil fasádu a oprava sa zrealizovala až v roku 2005.

Vnútorné betónové podlahy priestoru kostola vykazovali značnú mieru poškodenia, preto sme sa rozhodli v roku 2009 generálne opraviť interiér kostola. Uvedomovali sme si, že ide o náročnú rekonštrukciu, ktorá potom prebiehala v ďalšom období.

V celom kostole bola odstránená stará omietka, natiahla sa nová omietka spevnená keramickou mriežkou a aplikoval sa nový náter. Stropná časť interiéru bola zateplená keramickou vlnou, aby sa zabránilo tepelným únikom. Demontovali sa staré lavice, oltár, krstiteľnica a kazateľnica. Pôvodnú betónovú podlahu sme odstránili. Z celého priestoru kostola sa vyviezla škvara a hlina do hĺbky 1 metra. Do zníženého pôdorysu kostola sa inštalovali drenážne flexibilné rúry, ktoré majú svoje vyústenie do blízkeho potoka Brusník. Aby nedochádzalo k podmáčaniu kostola cez tento systém, v prípade vysokej hladiny vody, bola inštalovaná spätná klapka, ktorá už v roku 2010 zabránila vytopeniu kostola pri povodni. Do vnútra kostola bola navezená drť, na drti sa urobila železobetónová platňa, hydroizolácia, termoizolácia, bol inštalovaný systém elektrického podlahového vykurovania a na vrch bola položená keramická dlažba. Pred kostolom a zborovým domom sa položila nová zámková dlažba.

Oltár, kazateľnica a krstiteľnica boli pôvodne vyrobené z červeného smreka. Neskôr sa nedopatrením natreli sivou farbou, ktorá mala imitovať mramor. Žiaľ tento úmysel znehodnotil krásu prírodného dreva. Preto sa vrchný náter odstránil, čím sa oltáru, kazateľnici a krstiteľnici prinavrátila krása, ich pôvodný a prirodzený vzhľad. Je vždy pekné ak sú naše kostoly z prírodných materiálov okolia, čo nám stále má pripomínať Božie dary zeme. Do interiéru kostola pribudli nové čalúnené lavice vyrobené z dubového dreva.

V roku 2010 sme z finančnej dotácie vo výške 4000,- € od obce Smižany zastrešili strechu novou krytinou Bramac – klasik.

V roku 2011 bol zateplený zborový dom. Po zateplení sa naniesla nová omietka a osadili sa nové parapety. Bola to veľmi rozumná voľba pre stavebnú úpravu, keďže zborový dom bol postavený z 30 cm hrubých škvarových kvádrov, z tohto dôvodu dochádzalo k veľkým tepelným stratám. Vo vnútri zborového domu sa vymenili vykurovacie telesá (staré gamatky sa vymenili za nové). Bol zakúpený nový nábytok, multifunkčné stoličky pre detskú besiedku a bol nainštalovaný kamerový systém kvôli vandalizmu, ktorý sa už v predchádzajúcich rokoch na omietke kostola a zborového domu prejavil.

 

Bolo to náročných 10 rokov prác. Dnes sa z toho veľmi tešíme. Máme opravený, zateplený, vykurovaný kostol, služby Božie každú nedeľu. Máme opravený zborový dom, kde sa stretávame k biblickým hodinám, detským besiedkam, presbyterstvám ale aj k rodinným príležitostiam.

Poďakovanie patrí Milanovi Štrauchovi súčasnému kurátorovi fílie Smižany a Rudolfovi Podkrivackému predchádzajúcemu kurátorovi fílie Smižany za vykonané práce a organizáciu ostatných prác, ktoré boli vykonané na kostole a zborovom dome.

Ďalšie poďakovanie patrí rodine Štrauchovej, Lehotskej, Jochmanovej, Podkrivackej,  Meindlovej, Juházyovej, Kleinovej, Šefčíkovej, Venitovej, Bajtošovej, Broškovej, Beňákovej, Rabatinovej, Fábryovej, Hadbavnej, Podhorányiovej, Šutákovej, Oravcovej, Kováčovej, Krajňákovej, Katreničovej, Guothovej, Jajcajovej, Beckovej, Koterbovej, Stoličnej, Matulovej, Kapalkovej, Širokej a ostatným, ktorí pomohli modlitbou, finančne alebo pri vykonaných prácach.

Poďakovanie patrí aj firmám, ktoré sa podielali na rekonštrukčných prácach kostola a zborového domu, firme FAJA, firme Štefana Štraucha, firme WEBI, firme Rastislava Beňáka, firme p. Cipalu, firme Z-Klas a obecnému úradu Smižany.

Mgr. Jaroslav Matys, 18. 11. 2012