Sme kresťanský evanjelický cirkevný zbor existujúci vyše 460 rokov na území Slovenska, v historickom regióne Spiš. Región sa vyznačuje bohatým duchovným a kultúrnym dedičstvom tesne spätým s kresťanstvom a tiež je obdarený mimoriadnymi prírodnými krásami jeho národných parkov – Slovenský raj, Vysoké Tatry, Pieniny.


Zväčšiť mapu

Cirkevný zbor je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Augsburské vyznanie (a. v.) je základným dokumentom evanjelickej cirkvi a je to vyznanie viery vypracované najbližším spolupracovníkom Dr. Martina Luthera Filipom Melanchtonom. Bolo prečítané na ríšskom sneme v Augsburgu roku 1530 a postupne prijaté kresťanskými cirkevnými zbormi v Nemecku a ďalších krajinách, ktoré sa rozhodli prijať Lutherovu reformáciu vtedajšej kresťanskej cirkvi. Cieľom reformácie bolo odstránenie deformácií v cirkvi a návrat k Písmu Svätému (Biblii), ako jedinému zdroju, ktorý určuje celý život a konanie cirkvi. Počas svojej bohatej histórie evanjelický cirkevný zbor výrazným spôsobom prispieval k duchovnému, kultúrnemu aj materiálnemu rozvoju Spišskej Novej Vsi a jej okolia. Poslanie súčasného cirkevného zboru je v súlade s poslaním Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a toto definuje Ústava ECAV. Primárnym zmyslom existencie a aktivít cirkevného zboru je šírenie Slova Božieho, vysluhovanie a prijímanie sviatostí a služba blížnemu. Službou blížnemu rozumieme súbor aktivít, ktorých cieľom je duchovná a mravná obnova človeka na základe objavovania a pochopenia Slova Božieho a na základe akceptovania kresťanského hodnotového systému. Formy, metódy a prostriedky týchto aktivít sú rôznorodé, napr. kázne, aktivity diferencované podľa veku (deti, mládež), podľa špecifického zamerania (modlitebné spoločenstvo, rodinné spoločenstvo, rómska misia, spevokol, iné aktivity – napr. kultúrne podujatia, evanjelizačné podujatia, zborové dni, športové a turistické aktivity a iné). Službou rozumieme tiež diakonickú službu (charitatívnu), ktorej cieľom je pomoc ľuďom v núdzi (diakonia). Podpornou aktivitou cirkevného zboru sú hospodárske aktivity (hospodárstvo), ktorých cieľom je finančne, materiálne, technicky a priestorovo zabezpečiť realizáciu uvedených primárnych cieľov. Súčasťou aktivít cirkevného zboru je aj spolupráca s domácimi aj zahraničnými kresťanskými komunitami (spolupráca), ktorej cieľom je vzájomná podpora v šírení Evanjelia Kristovho a podpora jeho návratu do každodenného života spoločnosti. Cirkevný zbor ma v súčasnosti v Spišskej Novej Vsi približne 600 dospelých registrovaných členov. Súčasťou cirkevného zboru je aj fília v blízkej obci Smižany s počtom asi 150 cirkevníkov (fília – časť cirkevného zboru mimo jeho centra, ktorá si niektoré aktivity zabezpečuje samostatne).

 Ó, Pane, daj, aby nás nikdy neovládla myšlienka, že si vystačíme sami a nepotrebujeme ťa. John Donne

A tak aj s touto modlitbou v srdci dúfame, že zbor bude ďalej žiť, rásť a slúžiť a prostredníctvom jeho členov prispievať k šíreniu dobra a pokoja v každodennom živote jednotlivcov aj spoločnosti.